Kế hoạch đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học , năm học 2021-2022


Bấm vào đây để xem 

/documents/48934/11087312/THCS+Y%C3%AAn+%C4%90%E1%BB%A9c+-+KH+KT-%C4%90G+2021-2022.signed.signed.pdf/e70541d8-0dc8-4ebf-aaff-65a23248273e


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu