Asset Publisher

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS Yên Đức, năm học 2014 – 2015

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS Yên Đức, năm học 2014 – 2015


Biểu mẫu 15

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên

của trường THCS Yên Đức, năm học 2014 – 2015

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Trình độ

khác

 

Tổng số giáo viên,

cán bộ quản lý và nhân viên

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy  môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

3

Hóa

2

 

 

 

 

1

1

 

 

 

4

Văn

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

5

.Sử

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

6

Địa

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

7

Sinh

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

8

Ngoại ngữ

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

9

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Thể dục

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

11

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Mỹ thuật

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

13

Công nghệ

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

II

Cán bộ  quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu phó

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Yên Đức, ngày 15 tháng 9 năm 2014

                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

                                                                                           (đã ký)

 

 

                                                                                    Bùi Văn Nghĩa