Xuất bản thông tin

Kê hoạch phòng, chống dịch Covid -19 và Kê hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường

Kê hoạch phòng, chống dịch Covid -19 và Kê hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường

Kê hoạch phòng, chống dịch Covid -19 và Kê hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường


Kê hoạch đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường

2. Kế hoạch phòng chống bệnh viêm phổi do virut Corona gây ra

3. Quyết định thành lập BCĐ phòng chống dịch

4. Phân công nhiệm vụ phòng chống dich