Kê hoạch công tác tháng 6/2020 


 

Kế hoạch công tác tháng 5  

Kế hoạch công tác tháng 5

Kê hoạch công tác tháng 2/2020  

Kê hoạch công tác tháng 2/2020

Kê hoạch công tác tháng 11  

Kê hoạch công tác tháng 11

Kế hoạch công tác tháng 10  

Kế hoạch công tác tháng 10

Lịch công tác tháng 9  

Lịch công tác tháng 9

Lịch công tác tháng 8  

Lịch công tác tháng 8

công tác tuần 4  

công tác tuần 4

CÔNG TÁC NĂM 2017 - 2018  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC