Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC


KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2016 - 2017

THÁNG 8 THẮNG 1

THÁNG 9

THÁNG 2

THÁNG 10

THÁNG 3
THÁNG 11 THÁNG 4
THÁNG 12 THÁNG 5

                   ======================*****========================

KẾ HOẠCH TUẦN NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Tuần 1

Tuần 6

Tuần 11

Tuần 16

Tuần 21

Tuần 26

Tuần 31

Tuần 36

Tuần 2

Tuần 7

Tuần 12

Tuần 17

Tuần 22

Tuần 27

Tuần 32

Tuần 37

Tuần 3

Tuần 8

Tuần 13

Tuần 18

Tuần 23

Tuần 28

Tuần 33

 

Tuần 4

Tuần 9

Tuần 14

Tuần 19

Tuần 24

 Tuần 29

Tuần 34

 

 Tuần 5

Tuần 10

Tuần 15

 Tuần 20

Tuần 25

Tuần 30

Tuần 35

 

 

                                            =================***=================

 

KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2015 - 2016

 

THÁNG 8 THẮNG 1

THÁNG 9

THÁNG 2

THÁNG 10

THÁNG 3
THÁNG 11 THÁNG 4
THÁNG 12 THÁNG 5

                   ======================*****========================

KẾ HOẠCH TUẦN NĂM HỌC 2015 - 2016

 

Tuần 1

Tuần 6

Tuần 11

Tuần 16

Tuần 21

Tuần 26

Tuần 31

Tuần 36

Tuần 2

Tuần 7

Tuần 12

Tuần 17

Tuần 22

Tuần 27

Tuần 32

Tuần 37

Tuần 3

Tuần 8

Tuần 13

Tuần 18

Tuần 23

Tuần 28

Tuần 33

 

Tuần 4

Tuần 9

Tuần 14

Tuần 19

Tuần 24

 Tuần 29

Tuần 34

 

 Tuần 5

Tuần 10

Tuần 15

 Tuần 20

Tuần 25

Tuần 30

Tuần 35

 

 

                                            =================***=================

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015                       

 ==========***========

KẾ HOẠCH THÁNG 

THÁNG 8 THẮNG 1

THÁNG 9

THÁNG 2

THÁNG 10

THÁNG 3
                              THÁNG 11 THÁNG 4
THÁNG 12 THÁNG 5

 

     KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 1

Tuần 6

Tuần 11

Tuần 16

Tuần 21

Tuần 26

Tuần 31

Tuần 36

Tuần 2

Tuần 7

Tuần 12

Tuần 17

Tuần 22

Tuần 27

Tuần 32

Tuần 37

Tuần 3

Tuần 8

Tuần 13

Tuần 18

Tuần 23

Tuần 28

Tuần 33

 

Tuần 4

Tuần 9

Tuần 14

Tuần 19

Tuần 24

 Tuần 29

Tuần 34

 

 Tuần 5

Tuần 10

Tuần 15

 Tuần 20

Tuần 25

Tuần 30

Tuần 35

 

 

=================***========================